คุณจันทนา เบญจทรัพย์

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)

เสริมพลังชุมชน สร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมจากฐานราก”

สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน พอช. พอช.เป็นองค์การมหาชน ภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการประทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ มีวิสัยทัศน์ “เป็นองค์กรของประชาชน ที่มุ่งสร้างความเข้มแข็งของสังคมจากฐานราก ด้วยพลังองค์กรชุมชน และประชาสังคม” มีแนวทางสำคัญในการสนับสุนนการพัฒนาโดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง สนับสนุนให้ชุมชนท้องถิ่นมีระบบที่พัฒนาไปสู่การจัดการตนเอง มุ่งเน้นการสานพลังความสัมพันธ์ของชุมชนท้องถิ่นและภาคีเครือข่าย พัฒนาสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างและนโยบาย รวมถึงการพัฒนา และเสริมสร้างขีดความสามารถของผู้นำ คนและขบวนองค์กรชุมชน ให้สามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมยุคใหม่