คุณธนบูรณ์ สมบูรณ์  

Founder & CEO

Greenery SE

” โลกใหม่แห่งความยั่งยืน
วิสัยทัศน์แห่งความสร้างสรรค์
ผสานความสุข “

Greenery. คือ Creative Sustainable Lifestyle Platform ที่ดำเนินการในรูปแบบธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) ตาม พ.ร.บ. วิสาหกิจเพื่อสังคม มีเป้าหมายที่จะส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืนอย่างสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงผู้ผลิต ผู้บริโภค และผู้ประกอบการ เพื่อส่งเสริมการบริโภคที่ยั่งยืน ทั้งด้านการบริโภคอาหารปลอดภัย และการใช้ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านการสื่อสาร สินค้า บริการ และกิจกรรมหลากหลาย เพื่อนําเสนอ 3 เรื่องราว Eat good / Live green / Clean power เราเชื่อว่า ท่ามกลางข้อจํากัดของชีวิตที่หลากหลาย เราทุกคนควรใส่ใจเลือก ‘กิน’ อาหารที่ดี ปลอดสารเคมี ปรุงอย่างตั้งใจ ออกกําลังกายอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาสิ่งแวดล้อม ที่เชื่อมโยงกับตัวเรา เพื่อสร้าง ‘สุขภาพชีวิต’ ที่ดีเท่าที่จะทําได้