คุณสุวิมล จิวาลักษณ์

กรรมการและผู้จัดการ

มูลนิธิ SCG

” การเปลี่ยนแปลงเริ่มที่ตัวเรา
เปิดใจ ปรับตัว
เรียนรู้สิ่งใหม่ สังคมจะรอดได้
ด้วยพลังความร่วมมือ “

มูลนิธิเอสซีจีถือกำเนิดขึ้นมาจากเจตนารมณ์อันแน่วแน่ในการดำเนินกิจกรรมทางสังคมเพื่อประโยชน์สาธารณะตามปรัชญาการดำเนินธุรกิจของเอสซีจีในเรื่อง “เชื่อมั่นในคุณค่าของคน” โดยเริ่มจากการก่อตั้งเป็นกองทุนเมื่อปี พ.ศ. 2506 จนพัฒนามาเป็นมูลนิธิในปี พ.ศ.2508 และได้รับการประกาศเป็นองค์กรสาธารณกุศลเมื่อปีพ.ศ.2535ความมุ่งหวังของมูลนิธิฯ คือ การทำงานเพื่อพัฒนา “คน” โดยเน้นที่เด็กและเยาวชน เพราะพวกเขาเหล่านี้ คือ อนาคตที่จะขับเคลื่อนประเทศ ไปสู่ความยั่งยืน ตลอดหลายทศวรรษที่ผ่านมา เราภูมิใจที่ได้เป็นฟันเฟืองหนึ่ง ซึ่งช่วยขับเคลื่อนสังคมในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร อันเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าที่สุดของประเทศ และนี่คือพันธสัญญาจากหัวใจที่มูลนิธิฯ มุ่งมั่นดำเนินการเพื่อสังคมไทยสืบไป


เพื่อให้เข้ากับยุคสมัยที่เปลี่ยนไป มูลนิธิเอสซีจีได้ปรับโครงสร้างองค์กร และนำเอากระบวนการบริหารจัดการของเอสซีจีมาประยุกต์ให้เข้ากับการทำงานทางสังคมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทั้งยังมีการกำหนดยุทธศาสตร์ และปรับเปลี่ยนกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ให้เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และสภาพความจำเป็นของสังคม อันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของเอสซีจีในการ ‘ถือมั่นในความรับผิดชอบต่อสังคม’ และ ‘เชื่อมั่นในคุณค่าของคน’ ต่อเนื่องมาตลอด


โดยตั้งแต่ปี 2564 มูลนิธิเอสซีจี มุ่งเน้นการทำงานใน 3 ด้าน คือ

การศึกษา

การสาธารณสุข

การส่งเสริมอาชีพ


ข้อมูลเกี่ยวกับแนวคิด Learn to Earn ภายใต้มูลนิธิเอสซีจี

 

Learn to Earn เป็นแนวคิดภายใต้มูลนิธิเอสซีจี มีภารกิจหลักในการมอบทุนการศึกษาให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อตอกย้ำพันธกิจหลักของมูลนิธิเอสซีจี ที่มีความมุ่งมั่นในการสร้าง ‘คน’ ให้เติบโตเป็นคน ‘เก่ง และ ‘ดี’ มีน้ำใจช่วยเหลือสังคม พร้อมดำเนินงานมอบทุนการศึกษาเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะทางด้านความรู้ความสามารถ (Hard skill) และ ทักษะทางด้านการเข้าสังคมและอารมณ์ (Soft skill) หรือที่เรียกว่า ‘ทักษะแห่งการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21’ (Power Skill) ซึ่งเป็นทักษะที่มีความจำเป็นสำหรับการใช้ชีวิตและการทำงานในยุคปัจจุบันและอนาคต ทำให้เด็กและเยาวชน Generation Z สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว


นับเป็นเวลา 60  ปีแล้ว ที่มูลนิธิฯ ได้มอบทุนการศึกษาและเสริมสร้างศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนกว่า 100,000ทุน มูลค่าทั้งสิ้น 1 พันล้านบาท โดยเป็นทุนการศึกษาภายใต้แนวคิด Learn to Earn ไปแล้วทั้งสิ้นจำนวน 1,700 ทุน รวมเป็นเงินกว่า 40 ล้านบาท โดยเป็นทุนการศึกษาในระดับ ปวส. และ ป.ตรี ตลอดจน ทุนระยะสั้นเพื่อการมีอาชีพ เช่น หลักสูตรด้านสาธารณสุขและการแพทย์ หลักสูตรด้านอุตสาหกรรม S-curve และ New S-curve หลักสูตรด้านเทคโนโลยี IT รวมถึงหลักสูตรด้านการส่งเสริมอาชีพทั่วไป

 

#LearntoEarn #เรียนรู้เพื่ออยู่รอด #รุ่นนี้ต้องรอด #มูลนิธิเอสซีจี